โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

        โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2516 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน จัดการเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน โดยอาศัยอยู่ที่ห้องประชุมสถานี      ตำรวจภูธร กิ่งอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
        ปี พ.ศ. 2517 ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอศรีเทพ นำโดยอาจารย์ตอง คนคง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสว่างวัฒนา     ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน จำนวน 40 ไร่ 2งาน และได้รับบริจาคที่ดินจากนายเกิน พรมไทย คหบดีตลาดบ้านกลาง อีกจำนวน 6 ไร่ รวมเนื้อที่ปัจจุบัน ทั้งสิ้น 48 ไร่ 2 งาน 97.9 ตารางวา และในปีเดียวกัน กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเปิดโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ แยกออกมาจากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ โดยแต่งตั้งนายสุรินทร์ จันทร์คิด เป็นผู้บริหารคนแรกและ
จัดสรรครูผู้สอนให้มาอีกจำนวน 6 ท่าน กำหนดแผนการเรียน 2 : 2 : 0 มีนักเรียนทั้งสิ้น 150 คน แยกเป็นห้องเรียน 4 ห้องเรียน และได้ย้ายที่เรียนจากหอประชุมสถานีตำรวจภูธร มาเรียนที่โรงเรียนบ้านสว่างวัฒนา
        ปี พ.ศ.2518 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราวแบบ 004 ขนาด 7 ห้องเรียน และอาคารถาวรแบบ 216ก จำนวน 4 ห้องเรียนมาให้และในปีเดียวกัน ได้ย้ายนายสุรินทร์ จันทร์คิด ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ตั้งแต่วันที่  11 สิงหาคม พ.ศ.2518
        ปี พ.ศ.2519 ได้ย้ายที่เรียนจากโรงเรียนบ้านสว่างวัฒนา มาเรียนที่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ในที่ปัจจุบัน
        
ปัจจุบันโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 12 บ้านสามหลัง ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ 056 – 799333 โทรสาร 056- 799333 เว็บไซต์โรงเรียนคือ http://www.stpcs.ac.th เป็นโรงเรียนต้นแบบสหศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,215 คน ครู 59 คน นักการภารโรงและช่างไฟฟ้ารวม 7 คน โดยมี          นายศุภโชค เข่งแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
        โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ มีที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ราชการหลายแห่ง จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้านของเอกชน วัด ตลอดจนชุมชนได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับ ความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนในอำเภอ
 
 
^