โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ข้าราชการครู - บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางกาฬิตา สีบศรี

  ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • thumbnail

  นายเทอดพงษ์ โสภาพ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา สิงห์โต

  ครู

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ ต้นสกุล

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวดวงฤทัย สิมสาร

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ ปลื้มชัย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเกื้อกูล นามวงษ์

  ครู

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ กาสร้อย

  ครู

 • thumbnail

  นายศิวะ มหาดไทย

  ครู

 • thumbnail

  นางนวลปรางค์ ข่อสูงเนิน

  ครู

 • thumbnail

  นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสริตา วิทยา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวปิ่นกาญจน์ วิหารธรรม

  ครู

 • thumbnail

  นายบันดาล มาอยู่วัง

  ครู

 • thumbnail

  นายชานนท์ คงรวยทรัพย์

  ครู

 • thumbnail

  นายดลภัทร สายวงศ์คำ

  ครู

^